Site Aidat Borcu Silinebilir mi? Nasıl Karar Alınmalı?

Kiralarla yarışan yüksek aidatlar yüzünden büyük tartışma yaşanırken, bir okurum site genel kurulunda karar alınarak, aidat ve demirbaş borçlarının silinip silinemeyeceğini soruyor. İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı avukat Mustafa Şeref Kısacık’a göre genel kurulda karar alınıp aidat ve demirbaş borcu tüm maliklerin oybirliği sağlanmadan silinemez.

 

“132 dairelik bir sitede olağanüstü toplantı çağrısı sonrası ikinci toplantıya sadece 27 kişi katılmış. ‘Daire sakinlerinden, park, akan bina çatı onarımı için 1200 TL toplanmasına, aidat ödemeyen maliklerin borçlarının silinmesine’ diye karar alınmış. Ben bu toplantıya katılmamıştım. 132 dairelik sitede ikinci toplantıya en az kaç kişi katılmalıdır ki karar alınabilsin? Ödenmeyen aidat ve diğer demirbaş gibi borcu toplantıya katılan 27 kişi affedebilir mi? İtiraz için ne yapabilirim?” 

 

İŞLETME PROJESİ NE DEMEK?

“Apartman ve sitelerin yönetiminde en yetkili organ Kat Malikleri Kurulu’dur. Eğer sitede temsilciler kurulu varsa, Kat Malikleri Kurulu’nun görev ve yetkileri Temsilciler Kurulu’na verilmiş olabilir. Her iki kurulu da kapsayacak şekilde Genel Kurul (GK) tanımını kullanacağız.

Bir sitenin 1 yıllık gelir ve giderlerini gösteren işletme projesi GK’da görüşülür ve kabul edilir. Her bağımsız bölümün ödeyeceği aylık ortak gider avansının (aidatın) miktarı, son ödeme günü, gününde ödenmediğinde uygulanacak gecikme tazminatı/faiz oranı bu işletme projesinde belirtilmelidir. Belirtilmeyen hususlarda Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümleri uygulanır. Eğer GK’da bir işletme projesi kabul edilmemişse, işletme projesini yönetici hazırlar.

 

İŞLETME PROJESİ TEBLİĞ EDİLMELİDİR

İster GK’da kabul edilsin, ister YK hazırlamış olsun, işletme projesi kat maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imza karşılığı veya taahhütlü mektupla tebliğ edilmelidir. GK’da kabul edilen işletme projesinin GK’a katılanlara tebliğ edilmesi ise şart değildir.

 

KAÇ MALİKİN KABUL OYU GEREKİR?

KMK’da bazı kararlar için özel sayı ve oranlar belirlenmiştir. Örneğin Yönetim Planı (YP) değişikliği için maliklerinin tümünün 4/5’inin, yönetici-denetçi seçmek için yine tüm maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğunun oyu gereklidir. İşletme projesi için özel bir oran öngörülmemiştir. Dolayısıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kararı yeterlidir.