Site ve Apartmanlarda Genel Kurullar Nasıl Yapılır?


Kat Mülkiyeti Kanununun 29.maddesine göre;Kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Toplu yapılarda ise kurullar,en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda,böyle bir zaman gösterilmemişse,ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Önemli bir sebebin çıkması halinde,yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla,toplantı sebebi de bildirmek şartıyla,kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.  

Genel Kurul Toplantısı Karar Alma Yeter Sayıları Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanununun 30.maddesine göre; Kat malikleri kurulu,kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır,oy çokluğuyla,karar verir ibaresi yer almaktadır. Yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde,ikinci toplantı,en geç onbeş gün sonra yapılır.Bu toplantıda karar yeter sayısı,katılanların salt çoğunluğudur.Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

“Kmk Madde 31: (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.” Madde uyarınca malikler kendilerini vekaleten temsil ettirebilirler.

Tümünü Görüntüle