Yönetici Nasıl Seçilir?


Son yıllarda artan konut ihtiyacını karşılamak için yapılan apartman ve sitelerde yaşanan sorunlardan bir tanesi de yönetici seçimi ve bu seçimin nasıl yapılacağıdır. Apartmanlarda yaşanan sorunların daha kolay ve hızlı çözümlenmesinde yönetici ve yönetim kurulu önemli bir yere sahiptir.  Apartmanlarda yaşanan sorunların daha pratik çözümlenmesi için yönetici seçimine dikkat edilmelidir.

YÖNETİCİ NASIL SEÇİLİR?

Yönetici veya yönetim kurulu, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu ile seçilir. Yönetici veya yönetim kurulu kat malikleri arasından seçilebileceği gibi, kat maliki olmayan kimseler arasından da seçilebilir. Sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü olan apartmanlarda yönetici atanması zorunlu olup yasal olarak zorunlu olmasa da sekizden az bağımsız bölümü bulunan apartmanlarda da yönetici seçimi yapılabilir. Eğer Apartmanda ki bütün daireler bir kişinin mülkiyetinde ise, o kişi kanunen yönetici olacaktır.

YÖNETİCİ NE ZAMAN SEÇİLİR?

Yönetici seçimi, kat malikleri kurulunun olağan yıllık toplantısında yapılır. Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. İlk olağan toplantıda yönetici seçimi için hem sayı hem arsa çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci bir toplantı yapılarak yönetici seçimi tamamlanmaya çalışılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

KAT MALİKLERİ KURULUNCA YÖNETİCİ SEÇİMİ YAPILAMAMASI DURUMUNDA?

Kat malikleri kurulunca toplantı yapılamaz veya anlaşma sağlanamadığı için (sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamaması halinde) yönetici seçilemez ise kat maliklerinden birisi yönetici seçimi için o gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatta bulunabilir. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat üzerine mahkemece seçilecek olan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olacaktır. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemeyecek olup ancak haklı bir sebep çıkması halinde atama yapmış olan sulh mahkemesinden değiştirmeye müsaade istenebilecek ve mahkemece müsaade edilmesi halinde yönetici değiştirilebilecektir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SEÇİLMİŞ OLAN YÖNETİCİ BİR YILLIK SÜRE DOLMADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. Denetçi veya kat maliklerinin 1/3’ünün talep edeceği olağan üstü toplantının yapılmasının sağlanması yöneticinin görevleri arasında olduğundan, bu husustaki istemin yazılı olarak yöneticiye iletilmesi gerekecektir.

Olağanüstü toplantı çağrısı mutlaka toplantı sebebini de içermelidir. Böylece olağanüstü toplantı çağrısını alan kat maliki toplantıya ön hazırlık yapabilecektir.

Olağanüstü olarak toplanacak olan genel kurulda hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğun sağlanması ve “yeni yönetici seçilme istemi”nin olağanüstü toplantı çağrısına eklenmiş olması koşulu ile mevcut yönetici yerine yeni bir yönetici seçimi yapılabilecektir. Olağanüstü olarak toplanmış olan genel kurulda sayı ve arsa payı çoğunluluğunun sağlanamamış olması sebebi ile yeni bir yönetici seçilememesi halinde mevcut yönetici görevini ifa etmeye devam edecektir.

Tümünü Görüntüle